Giới thiệu về Chiến dịch trong Gobysend

Gửi một Chiến dịch (Campaigns) trong Gobysend tức là bạn đang gửi một email tới một danh sách người nhận, có thể gửi ngay lập tức hoặc lên lịch để gửi sau. Bên cạnh Chiến dịch, bạn còn có thể gửi nhiều email, sms và thông báo đẩy vào các thời điểm mà bạn cài đặt thông qua chức năng Quy trình tự động hoá (Automation workflow).

Các loại Chiến dịch

Có 2 loại Chiến dịch mà bạn có thể gửi trong Gobysend: Chiến dịch thông thường (Chỉ gửi một kiểu email cho tất cả người nhận) và Chiến dịch thử nghiệm A/B (Gửi 2 loại email cho người nhận để đánh giá loại nào hiệu quả hơn).

Cả 2 loại Chiến dịch đều có thể gửi dưới dạng HTML hoặc văn bản thuần.

Nếu bạn chưa biết cách tạo và gửi Chiến dịch trong Gobysend, bạn nên bắt đầu đọc hướng dẫn Cách tạo và gửi chiến dịch thông thường, sau đó tìm hiểu thêm Cách tạo và gửi chiến dịch thử nghiệm A/B.

Sao chép Chiến dịch

Việc sao chép Chiến dịch dạng bản nháp hoặc Chiến dịch đã gửi sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn muốn dùng chung một nội dung Chiến dịch cho nhiều đối tượng người nhận khác nhau hoặc chỉ muốn sửa một chút nội dung của chiến dịch trước.

Để có thể sao chép Chiến dịch bạn hãy:

  • Vào menu Chiến dịch, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các Chiến dịch của bạn

  • Tìm đến Chiến dịch cần sao chép rồi bấm vào nút Mũi tên quay xuống, sau đó chọn Sao chép.

  • Chiến dịch được sao chép sẽ xuất hiện trong danh sách Chiến dịch với tên của Chiến dịch cũ thêm chữ Copy phía sau.

Xoá chiến dịch

Tương tự như sao chép Chiến dịch, để xoá Chiến dịch bạn hãy làm như sau:

  • Vào menu Chiến dịch, bạn sẽ thấy danh sách tất cả các Chiến dịch của bạn

  • Tìm đến Chiến dịch cần sao chép rồi bấm vào nút Mũi tên quay xuống, sau đó chọn Xoá.

  • Sau khi bạn xác nhận xoá, Chiến dịch đó sẽ bị xoá khỏi danh sách Chiến dịch của bạn.

Last updated