Cách tạo và quản lý Không gian làm việc (Workspace)

Trong hệ thống Gobysend, bạn có thể tạo ra nhiều Không gian làm việc (Workspace). Để thêm mới hoặc thay đổi tên của Không gian làm việc, bạn có thể chọn vào phần Quản lý tất cả các Không gian như hình dưới đây.

Mỗi Không gian làm việc sẽ chứa các Danh sách liên hệ, Phân khúc, Chiến dịch, Quy trình tự động hoá và dữ liệu hoạt động khác nhau. Do đó Không gian làm việc là công cụ tuyệt vời để quản lý các công việc kinh doanh khác nhau hoặc các dòng sản phẩm khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt để chỉ một số người dùng trong tài khoản có thể truy cập vào Không gian làm việc nhất định từ phần Quản lý tất cả các không gian làm việc.

Trước khi có thể bắt đầu gửi Chiến dịch bạn cần phải cài đặt các kênh truyền thông điệp (email, sms, thông báo đẩy, nếu có) cho Không gian làm việc của mình. Bạn có thể vào phần Cài đặt Không gian làm việc từ menu phía trên bên trái như hình dưới đây, và các cài đặt này chỉ được áp dụng cho Không gian mà bạn đang làm việc.

Mặt khác, các cài đặt áp dụng cho tất cả Không gian làm việc trong một tài khoản sẽ được thực hiện ở menu phía trên bên phải như hình dưới đây.

Last updated