Tích hợp nguồn dữ liệu đầu vào

Gobysend có thể tích hợp với các CRM/ ERP hoặc các hệ thống thu thập dữ liệu khách hàng khác để đưa dữ liệu về khách hàng, đơn hàng,... vào hệ thống

Chúng tôi đang hỗ trợ một số CRM phổ biến tại Việt Nam, đồng thời cung cấp API để tích hợp với các hệ thống riêng của khách hàng.

Last updated