Tích hợp kênh gửi tin

Gobysend hỗ trợ nhiều kênh gửi tin khác nhau. Nếu bạn muốn sử dụng các kênh gửi tin này, hãy làm theo hướng dẫn tích hợp của từng kênh dưới đây.

Last updated