Bộ lọc người tham gia kịch bản tự động

Bộ lọc (Filters)

Khi bạn lựa chọn hình thức kích hoạt quy trình tự động hoá là "Khi một sự kiện được thực hiện" hoặc "Khi một trang được truy cập", bạn có thể thêm bộ lọc dữ liệu vào phần kích hoạt. Bộ lọc này sẽ lọc ra những người sẽ thực sự tham gia vào quy trình tự động hoá của bạn.

Ví dụ: Bạn muốn gửi email mời tham gia demo phần mềm tới những người vào xem trang Bảng giá. Tuy nhiên, bạn chỉ muốn gửi tới những người đang có gói dịch vụ là "Miễn phí", chưa nâng cấp lên phiên bản trả phí. Vì thế bạn cần thêm bộ lọc về "gói dịch vụ".

Bộ lọc dữ liệu sẽ được kiểm tra trước khi bắt đầu các hoạt động được thiết kế trong quy trình, như gửi email, tin nhắn,... để đảm bảo chỉ có người phù hợp mới nhận được thông điệp từ bạn.

Trường hợp kích hoạt khi một sự kiện được thực hiện: một người chỉ tham gia quy trình tự động hoá khi vừa thực hiện sự kiện, vừa thoả mãn điều kiện của bộ lọc dữ liệu.

Trường hợp kích hoạt khi một trang được truy cập: một người chỉ tham gia quy trình tự động hoá khi vừa truy cập trang, vừa thoả mãn điều kiện của bộ lọc dữ liệu.

Khác biệt giữa kích hoạt (Trigger) và bộ lọc (Filter)

Kích hoạt: khi bạn chọn kiểu kích hoạt, bạn xác định THỜI ĐIỂM mà quy trình sẽ chạy, giống như bạn đặt đồng hồ thời điểm bắt đầu kích hoạt quy trình.

Bộ lọc: khi bạn thêm bộ lọc dữ liệu, bạn xác định NGƯỜI NÀO sẽ tham gia vào quy trình, tức là bạn đặt điều kiện về trạng thái của liên hệ được tham gia vào quy trình. Đây là bước giúp bạn có thể đảm bảo, chỉ người thích hợp tham gia vào quy trình tự động hoá và nhận được thông điệp từ bạn.

Last updated