Tùy chỉnh trường dữ liệu

Trang quản lý thuộc tính bao gồm danh sách các trường thông tin hiện có trong danh sách liên hệ. Bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh tùy theo mục tiêu quản lý.

Trong trang Quản lý thuộc tính, bạn có thể thực hiện các tùy chỉnh sau:

  • Thêm trường mới

  • Sửa trường đã tạo

  • Xóa trường

Ba trường thông tin mặc định và không thể thay đổi là:

  • Email

  • Tên liên hệ

  • Số điện thoại

Mở trang quản lý trường dữ liệu

Ở trang chủ, bạn nhấn mở mục Khách hàng trên thanh menu dọc rồi nhấn chọn tiểu mục Trường dữ liệu trên thanh menu Khách hàng

1. Thêm trường mới

Bạn có thể thêm các trường thông tin mới tùy thuộc nhu cầu và mục tiêu quản lý bằng cách nhấn nút Tạo trường mới và thực hiện nhập thông tin cho trường. Sau khi nhập xong, bạn nhấn Lưu thay đổi để trường mới được tạo và sẽ hiển thị trong bảng danh sách liên hệ.

Khi tạo trường mới, phần định dạng nên phù hợp với tên và nội dung trường để thuận tiện cho việc tạo Phân khúc sau này. Ví dụ: Trường "Tuổi" bạn nên chọn định dạng là "Số" để có thể lọc được các thông tin chính xác hơn khi tạo Phân khúc có điều kiện về Tuổi.

2. Sửa trường đã tạo

Với mỗi thuộc tính (trừ các trường mặc định ở đầu danh sách là Email, Tên liên hệ và Số điện thoại), bạn có thể sửa lại tên trường và tên thẻ trong nội dung bằng cách nhấn vào ô nội dung và nhập thông tin mới cho trường. Sau đó nhấn nút Lưu thay đổi để nội dung chỉnh sửa được cập nhật.

3.Xóa trường

Bạn có thể xóa các trường không cần thiết tùy theo mục tiêu quản lý.

Ở mỗi trường (trừ các trường mặc định ở đầu danh sách là Email, Tên liên hệ, Số điện thoại) đều có biểu tượng Thùng rác ở phía bên phải. Bạn nhấn vào biểu tượng Thùng rác tại trường thông tin cần xóa > Nhấn nút Xóa trong cửa sổ xác nhận.

Như vậy là trường thông tin sẽ được xóa và không còn hiển thị trong bảng danh sách liên hệ nữa.

Last updated