Phân công cuộc trò chuyện

Mọi cuộc trò chuyện đều có thể được chỉ định cho một nhân viên hay một nhóm nhân viên phụ trách.

Một cuộc trò chuyện có thể được chỉ định theo cách thủ công cho nhân viên hoặc nhóm nhân viên.

  1. Nhân viên có quyền truy cập vào cuộc trò chuyện được tạo.

  2. Nhóm nhân viên có quyền truy cập vào cuộc trò chuyện được tạo.

Để chỉ định một nhân viên hoặc nhóm nhân viên cho một cuộc trò chuyện, bạn hãy truy cập vào cuộc trò chuyện đó và chọn Xem chi tiết.

Quản trị viên hoặc nhân viên có thể chọn người được chỉ định từ menu thả xuống có tên trong Nhân viên được phân công hoặc Nhóm được phân công từ phần Hoạt động của hội thoại ở thanh bên bên phải, như được hiển thị bên dưới.

Last updated