Các hành động với kịch bản tự động

Tạm dừng, sửa, khởi động lại và xoá quy trình tự động hoá

Tạm dừng quy trình tự động

Để tạm dừng quy trình tự động, bạn hãy mở quy trình đó, ở góc trên bên phải, bấm vào nút Hành động, rồi chọn Tạm dừng và chỉnh sửa.

Khi bạn tạm dừng một quy trình tự động, thì những người đang tham gia và chưa kết thúc tất các các bước của quy trình, sẽ vẫn tiếp tục tham gia quy trình, cho đến khi họ hoàn thành quy trình đó rồi mới rời khỏi quy trình. Tình trạng của quy trình sẽ là "Đang dừng" cho đến khi người đó rời khỏi hẳn quy trình.

Khởi động lại quy trình tự động

Để khởi động lại quy trình tự động, bạn hãy mở quy trình đó, ở góc trên bên phải, bấm vào nút Hành động rồi chọn Khởi động lại.

Khi khởi động lại quy trình, hệ thống mặc định sẽ chỉ chạy với những người mới tham gia vào quy trình sau thời điểm khởi động lại.

Sao chép quy trình

Để sao chép 1 quy trình tự động, bạn hãy mở phần Tự động hoá, trong danh sách các quy trình, hãy bấm vào nút mũi tên ở góc ngoài bên phải, rồi chọn Sao chép.

Quy trình tạo ra sau khi sao chép sẽ có Tên, mô tả, và kịch bản quy trình giống hệt với quy trình được sao chép.

Xoá quy trình

Để xoá 1 quy trình tự động, bạn hãy mở phần Tự động hoá, trong danh sách các quy trình, hãy bấm vào nút mũi tên ở góc ngoài bên phải, rồi chọn Xoá.

Sau khi xoá, toàn bộ kịch bản nội dung, cài đặt và dữ liệu báo cáo của quy trình đó sẽ bị xoá.

Xoá quy trình là hành động xoá vĩnh viễn, không thể khôi phục. Vì vậy, bạn cần kiểm tra và sao lưu các dữ liệu cần thiết trước khi xoá.

Last updated