Tích hợp các hệ thống tự xây dựng khác

Nếu doanh nghiệp của bạn tự xây dựng CRM hoặc các hệ thống tương tự để quản lý khách hàng và nghiệp vụ, bạn có thể tích hợp với Gobysend để đồng bộ Khách hàng, đơn hàng,.... sang Gobysend.

Last updated