Tích hợp kênh thông báo đẩy (Push notification)

Hệ thống Gobysend có thể hỗ trợ tạo các kịch bản gửi Push notification trên mobile app. Tuy nhiên, bạn cần sử dụng 1 nền tảng gửi push được hỗ trợ như One Signal, Firebase và APNs.

Gobysend có thể hoạt động như 1 nền tảng để thiết kế kịch bản gửi Push notification trên Mobile app. Kịch bản trên Gobysend bao gồm thời điểm gửi, nội dung gửi, các hành động kèm theo khi gửi Push notification (ví dụ gắn nhãn khách hàng).

Tuy nhiên, bạn cần sử dụng 1 nền tảng gửi Push notification trên amobile app riêng biệt mà chúng tôi hỗ trợ, gồm 3 nền tảng One Signal, Firebase và APNs.

Tích hợp kênh push qua One Signal

Để tích hợp kênh push qua One Signal, bạn hãy làm theo các bước sau

Bước 1: Từ màn hình chính của Gobysend, chọn menu Tích hợp (bên tay trái) và chọn Thêm tích hợp

Bước 2 Trong phần Push notification, chọn mục One Signal, bạn sẽ thấy cửa sổ hiện ra như dưới đây

Bước 3: Lấy thông tin App ID và API key từ tài khoản OneSignal theo hướng dẫn dưới đây, dán vào và bấm Thêm

1. Đăng nhập vào Onesignal

2. Chọn app cần liên kết

3. Vào setting

4. Vào phần Key & ID

5. Copy App ID và Rest API key rồi điền vào Gobysend và bấm Thêm là hoàn thành

Tích hợp kênh Push qua Firebase

Để tích hợp kênh push qua Firebase, bạn hãy làm theo các bước sau

Bước 1: Từ màn hình chính của Gobysend, chọn menu Tích hợp (bên tay trái) và chọn Thêm tích hợp

Bước 2 Trong phần Push notification, chọn mục Firebase, bạn sẽ thấy cửa sổ hiện ra như dưới đây

Bước 3. Tải lên file service account theo hướng dẫn lấy file dưới đây.

  1. Truy cập firebase và chọn app cần liên kết

2. Vào project setting rồi chọn service accounts

3. Nhấn Genereate new private key sau đó nhận file

4. Tải file vừa nhận lên Gobysend rồi bấm Thêm là hoàn thành

Tích hợp kênh push qua APNs

Last updated