Hướng dẫn riêng về kích hoạt kịch bản từ Thông tin khách hàng

Khi bạn lựa chọn kiểu kích hoạt là Từ thông tin khách hàng bạn sẽ có thể chọn thêm một số điều kiện về Tần suất kích hoạt kịch bản như dưới đây

Tần suất

Mặc định của hệ thống Gobysend là mỗi liên hệ chỉ tham gia vào kịch bản tự động một lần duy nhất. Tuy nhiên, bạn có thể lựa chọn để một liên hệ có thể tham gia vào quy trình này nhiều lần.

Nếu bạn chọn một liên hệ có thể tham gia nhiều lần, thì có 2 cách kịch bản này sẽ chạy lại với một liên hệ.

Bất kể khi nào thoả mãn điều kiện

Một liên hệ phải ngừng thoả mãn điều kiện thì mới có thể tham gia lại vào quy trình tự động hoá này. Ví dụ, nếu bạn muốn gửi một email cho khách hàng đã 2 tháng không đặt hàng, điều kiện kích hoạt sẽ là khi một người tham gia vào phân khúc "Khách đã không đặt hàng trên 2 tháng". Khi 1 khách hàng tham gia vào phân khúc đó, họ sẽ nhận được email từ quy trình tự động này. Nếu sau đó họ đặt hàng, rồi lại tiếp tục không đặt hàng trong 2 tháng (rời khỏi phân khúc, rồi lại tham gia vào phân khúc) thì quy trình tự động hoá này sẽ được kích hoạt lại.

Lặp lại sau một khoảng thời gian

Một người sẽ tham gia lại vào quy trình tự động hoá sau một khoảng thời gian cố định, nếu như vẫn thoả mãn các điều kiện kích hoạt.

Ví dụ: bạn tạo một quy trình tự động gửi email nhắc người dùng thanh toán lại nếu tình trạng thanh toán là "thất bại" và tần suất lặp lại là 7 ngày. Như vậy ngày đầu tiên khi tình trạng thanh toán "thất bại" thì người dùng nhận được email của bạn. Nếu sau 7 ngày mà tình trạng thanh toán vẫn là "thất bại" thì họ nhận thêm được 1 email nữa.

Khoảng thời gian ở đây được tính từ thời điểm một liên hệ tham gia vào quy trình tự động hoá.

Last updated