Quy định chống thư rác

Gobybsend là nhà cung cấp dịch vụ email marketing, vì vậy chúng tôi nghiêm túc tuân thủ các quy định của pháp luật về chống thư rác, bao gồm cả pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế:

Pháp luật Việt Nam: Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác

Pháp luật Quốc tế: Đạo luật CAN - SPAM, đạo luật GDPR và bất cứ quy định pháp luật nào cho doanh nghiệp của bạn. Bạn phải xác định xem có bất kỳ luật chống spam hoặc bảo vệ dữ liệu bổ sung nào áp dụng cho bạn hoặc các địa chỉ liên hệ của bạn dựa trên quốc gia đặt trụ sở doanh nghiệp của bạn hoặc các địa chỉ liên hệ hoặc khách hàng của bạn và tuân thủ các luật đó.

Bạn chỉ có thể gửi email thông qua chiến dịch email của Gobysend đến những địa chỉ liên hệ mà bạn đã được sự đồng ý bằng các phương thức có thể chấp nhận được như được liệt kê dưới đây:

Các phương thức tiếp nhận được sử dụng

 1. Nếu một người đã gửi địa chỉ email liên hệ như một phần của nội dung tải xuống từ trang web của bạn hoặc với mục đích đặt hàng / đàm phán mua sản phẩm hoặc dịch vụ trực tuyến từ bạn.

 2. Nếu người liên hệ đã đăng ký nhận bản tin email bằng cách điền vào biểu mẫu trên trang web của bạn.

 3. Nếu người liên hệ đã cung cấp địa chỉ email khi tham gia vào bất kỳ cuộc thi, sự kiện hoặc cuộc khảo sát nào do bạn thực hiện, với điều kiện là bạn đã thông báo cho người liên hệ rằng bạn sẽ gửi email tiếp thị.

 4. Trong khi hoàn thành biểu mẫu trực tuyến, nếu người liên hệ đã tích vào ô kiểm đồng ý sẵn sàng được bạn liên hệ qua email, miễn là ô kiểm đó được bỏ chọn theo mặc định và bạn đã thông báo cho người liên hệ đó rằng bản chất của email sẽ là thương mại.

 5. Nếu người liên hệ đã trực tiếp đưa thông tin liên hệ và tỏ ý muốn nhận các email có tính chất thương mại.

 6. Nếu địa chỉ liên hệ được khách hàng hoặc người đăng ký hiện tại của bạn giới thiệu đến các bản tin hoặc email tiếp thị của bạn.

Bạn sẽ không được gửi email cho bất kỳ liên hệ nào nếu:

 1. Bạn sử dụng các danh sách liên hệ được mua lại hoặc bất kỳ cách nào được thu thập từ một bên thứ ba.

 2. Bạn thu thập và sử dụng các danh sách liên hệ được lấy từ dữ liệu trực tuyến được công khai trên các website.

 3. Bạn sử dụng thông tin từ các trường được mặc định tích sẵn trong biểu mẫu đăng ký nhận tin.

 4. Bạn thêm địa chỉ email vào danh sách nhận tin mà không được phép của người nhận

 5. Những địa chỉ liên hệ đó đã đề nghị xóa khỏi danh sách nhận tin của bạn.

Các quy định khác của Gobysend mà bạn cần tuân thủ

 1. Trước khi sử dụng các dịch vụ của Gobysend, bạn cần đọc kỹ và tuân thủ Chính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng của chúng tôi

 2. Người sử dụng dịch vụ của Gobysend phải tuân thủ nghiêm túc quy định của pháp luật Việt Nam về chống thư rác (Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác) cũng như quy định pháp luật quốc tế bao gồm Đạo luật CAN - SPAM của Hoa Kỳ, đạo luật về bảo vệ dữ liệu GDPR cũng như bất cứ quy định pháp luật nào có liên quan đến người sử dụng hay khách hàng của họ.

 3. Khi gửi phê duyệt một chiến dịch email, bạn cần nêu rõ các phương thức mà bạn sử dụng để thu thập danh sách liên hệ được chọn gửi

 4. Thông tin về người gửi thư luôn phải được đính kèm trong email quảng cáo, bao gồm: tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ địa lý, địa chỉ Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội (nếu có)

 5. Không được gửi những nội dung email không liên quan đến danh sách email nhận bản tin của bạn

 6. Không được gửi các nội dung email có tính chất lừa đảo, các dòng chủ đề có thông tin sai lệch không liên quan đến nội dung bạn gửi đến

Last updated