Điều kiện kích hoạt kịch bản tự động

Có nhiều lựa chọn về điều kiện kích hoạt kịch bản tự động mà hệ thống Gobysend cung cấp để bạn lựa chọn

Khi bạn tạo ra một Kịch bản tự động mới, hệ thống Gobysend sẽ cho phép bạn lựa chọn Kích hoạt kịch bản này dựa theo 1 trong số các điều kiện có sẵn. Các điều kiện có sẵn này được phân vào thành từng hạng mục như dưới đây.

Các hạng mục điều kiện kích hoạt này có thể được hiểu cơ bản như sau:

  1. Từ thông tin khách hàng: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến dữ liệu trong hồ sơ của khách hàng, ví dụ Hồ sơ có tồn tại hay chưa, Phân khúc của khách, Thẻ của khách, Điểm tích luỹ của khách & Ngày tháng cụ thể. Chi tiết các điều kiện nằm trong hạng mục này như ảnh dưới đây.

2. Từ hoạt động của khách hàng: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến Hoạt động của khách hàng trên 1 website/ 1 hệ thống đã được tích hợp với Gobysend (Nếu chưa tích hợp thì không thể sử dụng các điều kiện này). Chi tiết các điều kiện nằm trong hạng mục này như ảnh dưới đây:

3. Từ chức năng quản lý đơn hàng trên Gobysend: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến việc tạo và quản lý đơn hàng, với điều kiện người dùng quản lý đơn hàng bằng hệ thống Gobysend. Nếu người dùng quản lý đơn hàng bằng các nền tảng khác như Haravan, Kiotviet thì có hạng mục điều kiện kích hoạt riêng. Chi tiết hạng mục như ảnh dưới đây.

4. Từ Haravan: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến việc tạo và quản lý đơn hàng trên nền tảng Haravan, với điều kiện người dùng đã tích hợp Haravan với Gobysend. Chi tiết hạng mục như ảnh dưới đây.

5. Từ KiotViet: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến việc tạo và quản lý đơn hàng trên nền tảng KiotViet, với điều kiện người dùng đã tích hợp KiotViet với Gobysend. Chi tiết hạng mục như ảnh dưới đây.

6. Từ Getfly: Hạng mục này chứa các điều kiện liên quan đến việc tạo và quản lý đơn hàng trên nền tảng Getfly, với điều kiện người dùng đã tích hợp Getfly với Gobysend. Chi tiết hạng mục như ảnh dưới đây.

Last updated