Quản lý đơn hàng

Quản lý đơn hàng sẽ quản lý tất cả đơn hàng được bạn tạo ra từ Gobysend và những đơn hàng được bạn đồng bộ về từ các bên khác như Haravan, KiotViet, Sapo, Getfly,....

Đăng nhập vào tài khoản Gobysend, ở thanh menu bên trái kích chọn Đơn hàng & sản phẩm.

màn Danh sách đơn hàng sẽ hiển thị toàn bộ đơn hàng mà bạn đang có gồm : đơn hàng từ Gobysend và đơn hàng được đồng bộ về. Bạn sẽ thấy được tổng quan về các đơn hàng bạn đang quản lý : Mã đơn hàng, Ngày đặt hàng, Tên khách hàng, trạng thái, nguồn đơn hàng ,... Ở cuối mỗi trang sẽ có tổng tiền của từng cột trong một trang và tổng tiền của cả phần danh sách đơn hàng.

  • Xem đơn hàng theo trạng thái : bạn chỉ chọn trạng thái đơn hàng bạn đang muốn xem ở thanh menu. Lưu ý tab Tất cả sẽ hiển thị tất cả trạng thái đơn hàng ngoại trừ hai trạng thái Hủy Bỏ và Trả hàng .

  • Lọc đơn hàng theo điều kiện: Nhấn nút Lựa chọn điều kiện lọc sẽ hiển thị form Điều kiện .

Điều kiện lọc gồm :

Tìm kiếm theo mã đơn hàng: Nhập mã đơn hàng cần lọc .

Tìm kiếm theo hình thức thanh toán: Lựa chọn hình thức thanh toán option kiểu thanh toán(Thanh toán bằng tiền mặt, thanh toán bằng thẻ, chuyển khoản ngân hàng, khác) bạn muốn lọc.

Lọc theo doanh thu: Nhập giá trị doanh thu bạn muốn lọc bắt đầu từ bao nhiêu vào trường Giá từ và đến giá trị doanh thu bao vào trường Đến giá.

Lọc theo nguồn: Lựa chọn nguồn đơn hàng bạn muốn lọc trong các option nguồn đơn hàng có trong workspace( nguồn đơn hàng gồm: nguồn đơn hàng Goby và các nguồn đơn hàng được đồng bộ về ).

Lọc theo người thực hiện: Lựa chọn option người thực hiện đơn hàng mà bạn muốn lọc( người thực hiện sẽ là những người dùng quản lý workspace này).

Lọc theo người tạo: Lựa chọn option người tạo đơn hàng mà bạn muốn lọc( người tạo sẽ là những người dùng quản lý workspace này).

  • Lọc đơn hàng theo thời gian: Bạn chỉ cần kích vào trường Ngày đặt hàng và chọn option khoảng thời gian bạn muốn tìm : 24 giờ, 7 ngày qua, 30 ngày qua, tùy chỉnh( sẽ hiển thị 2 trường ngày bắt đầu và trường ngày kết thúc).

Sau đó bạn có thể xem có bao nhiêu đơn hàng được tạo ra trong khoảng thời gian mà bạn đang tìm, trạng thái của đơn hàng đó thế nào. Khi bạn muốn tắt không muốn xem theo khoảng thời gian đó nữa bạn hãy nhấn X ở cuối cùng option đấy để tắt đi.

  • Tải xuống: dữ liệu được tải xuống sẽ dựa vào lựa chọn Ngày đặt hàng bạn chọn, trong trường hợp bạn không chọn ngày đặt hàng nào thì mặc định sẽ tải toàn bộ dữ liệu đơn hàng mà bạn có.

ĐƠN HÀNG TỪ GOBYSEND

Đơn hàng từ Gobysend là những đơn hàng được bạn tạo ra trong workspace của tài khoản của bạn đang sử dụng. Đơn hàng từ Gobysend sẽ có những chức năng: Tạo đơn hàng, thực hiện đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng.

  1. Tạo đơn hàng

Nhấn Tạo đơn hàng ở màn danh sách đơn hàng bạn sẽ được dẫn đến màn Tạo đơn hàng. Ở đây sẽ có 5 phần chính: Thông tin khách hàng, Thông tin đơn hàng, Sản phẩm, Thông tin thanh toán, Thông tin giao hàng.

  • THÔNG TIN KHÁCH HÀNG: đầu tiên bạn phải chọn khách hàng mua đơn hàng với mỗi dữ liệu" Tên khách hàng , Số điện thoại, Địa chỉ " của khách hàng sẽ là dữ liệu cho các trường đơn hàng là "Người liên hệ , Số điện thoại , Địa chỉ giao hàng " ở ngay phía bên dưới dữ liệu thông tin khách hàng. Khi khách hàng của đơn hàng bạn định tạo không có trong data khách hàng thì bạn nhấn vào button cạnh trường tìm kiếm khách hàng có hiển thị icon + để dẫn đến màn thêm một khách hàng mới , sau đó bạn quay lại màn tạo đơn hàng để tạo đơn hàng cho khách hàng mới đó.

+ Khách hàng có đầy đủ thông tin: " Tên khách hàng, Số điện thoại, Địa chỉ, Email" sẽ được lấy làm dữ liệu cho các trường đơn hàng. Bạn có thể thay đổi dữ liệu các trường đơn hàng "Người liên hệ, Số điện thoại, Địa chỉ giao hàng" theo dữ liệu bạn mong muốn nếu bạn không muốn lấy theo dữ liệu của khách hàng đó.

+ Khách hàng thiếu thông tin: 1 trong những dữ liệu"Tên khách hàng, Số điện thoại, Địa chỉ" thì bạn phải tự điền dữ liệu vào trường đơn hàng bị thiếu với những dữ liệu trường đơn hàng được lấy theo dữ liệu khách hàng bạn cũng có thể thay đổi theo dữ liệu bạn mong muốn.

  • THÔNG TIN ĐƠN HÀNG: sẽ có trường "Mã đơn hàng" là trường bắt buộc; "Ngày đặt hàng"; "Người thực hiện" liệt kê danh sách người dùng workspace; "Nguồn đơn hàng" liệt kê nguồn đơn đồng bộ , nguồn đơn bạn tạo và nguồn đơn Goby; "Mã vận đơn" ; nút thêm tài liệu.

+ Mã đơn hàng: nhập giá trị mã đơn hàng.

+ Ngày đặt hàng: mặc định ngày hiện tại, bạn có thể thay đổi bằng cách kích vào trường ngày đặt hàng rồi chọn ngày trong khoảng từ quá khứ đến hiện tại.

+ Người thực hiện: mặc định hiển thị tên người dùng của bạn và có thể thay đổi bằng cách kích vào trường rồi chọn người thực hiện khác.

+ Nguồn đơn hàng: kích vào trường rồi chọn nguồn đơn hàng bạn muốn, nếu chưa có thì hãy nhấn nút có icon + để thêm nguồn đơn hàng.

+ Mã vận đơn: nhập giá trị mã vận đơn.

+ Thêm tài liệu: nhấn vào nút thêm tài liệu rồi chọn file từ tệp trong máy sau đó nhấn open để tải tệp lên( Tệp tải lên bạn có thể tải xuống hoặc xóa đi tải file khác lên ).

  • SẢN PHẨM: sẽ có những dữ liệu" Mã SKU, Tên sản phẩm, Đơn vị tính, Số lượng, Đơn giá, VAT(%), CK(%), CK(Đ), Thành tiền " của từng sản phẩm.

+ Mã SKU( bắt buộc ): liệt kê tất cả mã SKU của sản phẩm được đồng bộ về và sản phẩm được tạo ra trong workspace bạn đang dùng. Bạn có thể tìm - kích chọn, nhập mã hoặc nhập keyword - kích chọn , khi bạn chọn mã SKU của sản phẩm trước thì sẽ tự động hiển thị tên sản phẩm ở trường tên sản phẩm.

+ Tên sản phẩm( bắt buộc ): liệt kê tất cả tên sản phẩm được đồng bộ về và được tạo ra trong workspace bạn đang dùng. Bạn có thể tìm - kích chọn, nhập mã hoặc nhập keyword - kích chọn , khi bạn chọn tên sản phẩm trước thì sẽ tự động hiển thị mã SKU của sản phẩm đó ở trường mã SKU. Mỗi trường tên sản phẩm sẽ có nút ghi chú ở bên cạnh, bạn có thể ghi chú cho từng sản phẩm nếu cần.

+ Đơn vị tính: nhập giá trị đơn vị tính của sản phẩm.

+ Số lượng: nhập số lượng sản phẩm được đặt dưới dạng số.

+ Đơn giá: nhập giá tiền của sản phẩm dưới dạng số.

+ Vat(%): nhập giá trị % sản phẩm bị tính thuế .

+ CK(%): nhập giá trị % chiết khấu của sản phẩm, tự động tính CK(Đ) theo CK(%).

+ CK(Đ): nhập số tiền được chiết khấu cho sản phẩm.

+ Thành tiền: phần mềm tự động cập nhật.

Bạn có thể thêm sản phẩm khác vào đơn hàng bằng cách nhấn vào nút Thêm mới sản phẩm sau đó sẽ thêm 1 dòng nhập các dữ liệu giống như ở trên và bạn chỉ cần nhập dữ liệu.

  • THÔNG TIN THANH TOÁN: sẽ có dữ liệu "Tổng(VND), Phương thức thanh toán

Last updated